Veilig winkelen bij VALMANO

 

1. Algemene informatie over gegevensbescherming
2. Gegevensregistratie op onze website
3. Aanmelding voor de nieuwsbrief en productaanbevelingen per e-mail
4. Webanalysetools en reclame
5. Social media
6. Juridische kennisgeving

 

1. Algemene informatie over gegevensbescherming

 

Juridische grondslag

 

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van essentieel belang. Hierbij hoort ook het beschermen van uw privacy en het veilig bewaren van uw gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen en de bijbehorende reden. U heeft tevens het recht om te weten waarvoor wij deze gegevens gebruiken. De wettelijke grondslagen kunt u vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in de Duitse wet Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

U zult zich wellicht afvragen wat er schuilgaat achter het begrip ‘persoonsgegevens’. Dit is informatie, die naar een specifiek persoon kan worden herleid. Daartoe behoren bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 

- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bezochte websites, etc.

 

VALMANO GmbH verwerkt dergelijke gegevens als dat wettelijk is toegestaan. De wettelijke grondslag hiervoor is artikel 6 van de AVG. Dit veronderstelt dat de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (dit kan van toepassing zijn op één of meer specifieke doeleinden), wat nodig is om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren of vanwege de legitieme belangen van de verantwoordelijke persoon of van een derde partij. Niettemin moeten vooral de belangen of grondrechten en elementaire mensenrechten van de betrokken persoon, die de bescherming van persoonsgegevens vereist, worden beschermd.

 

Herkomst van de gegevens

 

Waar halen wij uw gegevens vandaan? Normaal gesproken heel eenvoudig: u geeft ze aan ons. U heeft in principe de keuze om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op onze website in te voeren. Andere, puur technische gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd, zodra u onze website opent. Het gaat hierbij bijv. om het tijdstip van invoeren van de website of de gebruikte internetbrowser.

 

Doelen van de gegevensverwerking

 

Wij willen onze service verbeteren voor u. Daarom verwerken wij uw gegevens niet alleen om uw recente aankoop bij VALMANO af te wikkelen. Wij maken daarnaast gebruik van uw gegevens om u per e-mail over soortgelijke producten uit ons assortiment te informeren. Aan de hand van uw invoer zouden wij echter ook uw gebruikersgedrag kunnen analyseren. Op deze manier kunnen wij onze website optimaal voor u vormgeven en doorlopend verbeteren.

 

Duur van de gegevensopslag

 

VALMANO GmbH slaat informatie enkel voor een bepaalde tijd op. Heeft u iets bij ons besteld? Dan zijn de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen doorslaggevend: gegevens die betrekking hebben op bestellingen en de daarmee samenhangende adressen moeten wij wettelijk 10 jaar opslaan. Wij verwijderen uw gegevens, die wij voor marketingdoeleinden hebben opgeslagen, als u ons daarom verzoekt, u uw toestemming tot opslag herroept of wanneer het doel van de gegevensopslag komt te vervallen. Wij bewaren gegevens van sollicitanten voor de duur van het sollicitatieproces en verwijderen deze vervolgens, in de regel na max. 6 maanden.

 

Uw gegevensbeschermingsrechten

 

U kunt conform de wet op elk moment over uw gegevens beschikken. Dit betekent concreet:

 

- U kunt informatie over uw gegevens opvragen.
- U kunt uw gegevens corrigeren en laten verwijderen.
- U kunt de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens beperken.
- U kunt bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens.
- Als u toestemming heeft gegeven conform de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u deze herroepen.
- En u kunt een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

 

Wat betekent dat in detail?

 

Recht op inlichting

 

Wilt u weten of wij persoonsgegevens van u verwerken en welke dat zijn? Wij moeten u daar kosteloos van op de hoogte brengen en doen dit natuurlijk graag. U kunt zelfs een kopie van deze gegevens ontvangen. Bovendien heeft u recht op de volgende informatie:


1. de verwerkingsdoelen;
2. de verschillende persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. de ontvangers aan wie de persoonsgegevens vergeven zijn of nog vergeven worden. Dit geldt vooral voor ontvangers in het buitenland of internationale organisaties;
4. indien mogelijk, de geplande duur, waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Indien mogelijk, noemen wij de criteria, volgens welke deze duur is vastgesteld
5. als de persoonsgegevens niet van u worden verzameld, noemen wij u – in zoverre beschikbaar – de gegevensbron;
6. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 van AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken gegevens, evenals de omvang en de beoogde effecten van dergelijke verwerking voor u.
Als persoonsgegevens naar een ander land worden overgedragen, kunt u passende reeglingen aanvragen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

 

Recht op correctie

 

U heeft het recht om een verzoek in te dienen uw persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren wanneer deze onjuist zijn. Afhankelijk van het doel van de verwerking kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

 

Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’)

 

Artikel 17, lid 1 van de AVG geeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. In de volgende gevallen zijn wij verplicht om dit na te komen:

1. De persoonsgegevens zijn voor de doelen, waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier verwerkt zijn, niet meer noodzakelijk.
2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1 a) AVG of artikel 9, lid 2 a) van de AVG, en er bestaat geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
3. U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2 van de AVG.
4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.
6. De persoonsgegevens worden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8, lid 1 van de AVG.

 

Wat gebeurt er als wij persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn om deze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 van de AVG? Wij informeren in dit geval degenen die voor de gegevensverwerking verantwoordelijk zijn, die de persoonsgegevens verwerken, dat u om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of reproducties van deze persoonlijke gegevens heeft verzocht. Wij kiezen daartoe geschikte maatregelen – ook van technische aard – die rekening houden met de beschikbare technologieën en redelijke implementatiekosten.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht om van ons een beperking van de verwerking te eisen, als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens en de duur stelt ons in staat om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
2. De verwerking is onrechtmatig en u wijst de verwijdering van de persoonsgegevens af. In plaats daarvan wilt u beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
3. Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, als u de gegevens wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21, lid 1 van de AVG, zolang het niet zeker is of de legitieme redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft bovendien het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder dat wij u daarbij hinderen. Voorwaarde is, dat
1. de verwerking gebaseerd is op een toestemming conform artikel 6, lid 1, clausule 1 a) van de AVG of artikel 9, lid 2 a) van de AVG of op een contract conform artikel 6, lid 1, clausule 1 b) van de AVG en
2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.
Wanneer u uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens in overeenstemming met artikel 20, lid 1 van de AVG uitoefent, hebt u het recht om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of dienstenaanbieder zonder dat de eerste verwerkingsverantwoordelijke, aan wie u uw gegevens in de eerste plaats hebt gegeven, zich daartegen kan verzetten. voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Recht van bezwaar

 

U heeft om persoonlijke redenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, clausule 1 e) of f) van de AVG; dit geldt ook voor profiling, op basis van deze bepalingen. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer. Er zijn slechts twee uitzonderingsgevallen:

 

1. Wij kunnen overtuigende legitieme gronden voor verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden,
2. De verwerking dient het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

Als wij persoonsgegevens voor directe reclame verwerken, dan kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken; dit geldt ook voor de bijbehorende profiling.
U kunt ook bezwaar maken als de gegevensverwerking voor wetenschappelijke, historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform artikel 89, lid 1 van de AVG plaatsheeft. Ook hier is er een uitzondering: als de verwerking voor het algemeen belang is.

 

Recht op bezwaar van een toestemming conform de wetgeving inzake gegevensbescherming

 

U heeft het recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment te herroepen. De gegevensverwerking blijft tot aan het tijdstip van de herroeping rechtmatig.

 

Het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen

 

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, neem dan contact op met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Een mogelijke aanspreekpartner is voor u de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat of het land waarin u woonachtig bent, of de autoriteit van de deelstaat, waarin VALMANO GmbH gevestigd is. Dat is in Berlijn.

 

Informatieprocedure

 

Wilt u weten welke gegevens VALMANO GmbH met betrekking tot uw persoon heeft opgeslagen en aan wie welke gegevens zijn doorgegeven? Dat deelt VALMANO GmbH u graag mede. Vraag daartoe kosteloos een zogenoemde openbaarmaking aan. Houd er echter rekening mee dat VALMANO GmbH om redenen van wetgeving inzake gegevensbescherming geen telefonische inlichtingen mag verstrekken. Ten slotte is een eenduidige identificatie van uw persoon telefonisch niet mogelijk. Om misbruik door derden te voorkomen, heeft VALMANO GmbH uw aanvraag per e-mail nodig vanaf het e-mailaccount waarmee de bestelling geplaatst is, alsook de volgende informatie van u: naam (geboortenaam indien van toepassing), voornaam(/-namen), geboortedatum, huidig adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats).

 

Contactgegevens

 

Alle rechten van de artikelen 15 tot en met 18 van de AVG kunnen op het volgende adres op VALMANO GmbH worden uitgeoefend:

VALMANO GmbH
Gegevensbescherming
Schwedter Straße 263
10119 Berlijn, Duitsland
E-mail: datenschutz@valmano.de


De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van VALMANO GmbH is op het bovengenoemde adres en e-mail bereikbaar.

 

2. Gegevensregistratie op onze website

 

Gegevensveiligheid

 

Uw bestellingen, uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw adres of de gegevens met betrekking tot uw creditcard worden middels moderne beveiligingssystemen beschermd. De overdracht van deze gegevens gebeurt versleuteld met gebruikmaking van de zogenoemde Secure Socket Layers (SSL). Deze veiligheidsstandaard wordt door de meeste internetbrowsers ondersteunt. De gegevens zijn daardoor niet leesbaar voor buitenstaanders. Onze website www.valmano.be treft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens.Daarbij kunt u actief ondersteunen, door:

- Nooit uw wachtwoord door te geven,
- Een browser te gebruiken, die de SSL-versleuteling ondersteunt, wanneer wij u deze aanbieden (bijv. in het kader van een bestelproces)

 

Daarmee zorgen we er samen voor, dat uw online aankoop echt veilig is. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij uw gegevens nooit aan derden door. Met uitzondering van onze servicepartners, die wij er voor het verwerken van de contractuele relatie, bijv. levering en betalingsverwerking, bij moeten betrekken. Ook in deze gevallen houden wij ons natuurlijk strikt aan de richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz). Wij geven wat betreft omvang alleen de meest noodzakelijke gegevens door.

 

Bovendien bieden wij onze klanten de mogelijkheid om via Schutzklick (simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin) een optionele verzekering af te sluiten. Als onderdeel hiervan worden de verzamelde IP-adressen gestandaardiseerd aan Schutzklick doorgegeven. Schutzklick maakt gebruik van deze IP-adressen om een verzekering in onze winkel aan te bieden. Dit gebeurt natuurlijk enkel in overeenstemming met de Duitse gegevensbeschermingswet.

 

Personalisatie en profilering via alle communicatiekanalen

 

Ervan uitgaande dat onze klanten via alle communicatiekanalen uniform en optimaal advies willen ontvangen, combineren wij uw gegevens van deze communicatiemiddelen. Deze middelen zijn: de website met communicatiekanalen, wensenlijsten, aankopen of reparatieverzoeken. Onze virtuele, digitale adviseur weet dus bijvoorbeeld wanneer u iets gekocht heeft, welk sieraad uw voorkeur geniet en ook waar u misschien niet van houdt. Vanzelfsprekend delen wij deze informatie niet met derden. Als u hier niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt, worden de gegevens in eerste instantie verzameld met behulp van een technisch pseudoniem (we kennen bijvoorbeeld uw naam niet) uit een legitiem belang volgens artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Als u onze naam en andere gegevens bij een van de contactpunten doorgeeft, zullen wij uw bestaande profiel personaliseren. Dit gebeurt echter alleen als u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan (artikel 6, lid 1 f) van de AVG).  Alleen op deze manier zijn wij in staat om u via alle kanalen efficiënt te bedienen.

 

Details over de verzamelde gegevens en afwijkende rechtsgrondslagen kunt u in afzonderlijke gevallen vinden.

 

De VALMANO-website

 

Bij het gebruiken van onze website wordt opgeslagen:

- het IP-adres van het aanvragende internetapparaat,
- de datum en het tijdstip van de toegang,
- de naam en de URL van het aangeroepen bestand,
- de webpagina/applicatie, waarvandaan de toegang plaats heeft gevonden (gerefereerde-URL),
- de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer met internet alsook de naam van uw toegangsprovider.

 

Normaal gesproken en zonder uw tussenkomst wordt de informatie naar de server van onze website gestuurd. Een zogenoemd logfile slaat deze informatie voor een beperkte tijd voor de volgende doelen op:

 

- om een soepele opbouw van de verbinding te waarborgen,
- voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie
- om de veiligheid en de stabiliteit van het systeem de evalueren.

 

Als u in uw browser of in het besturingssysteem of in andere instellingen van uw apparaat akkoord heeft gegeven voor zogenoemde geolokalisatie, maken wij gebruik van deze functie. Zo kunnen wij u individuele diensten aanbieden, die betrekking hebben op uw huidige locatie. Dat kan bijv. de locatie van de dichtstbijzijnde on-site-service zijn. Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor dit doel. De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Ons legitieme belang is gelegen in de bovengenoemde doelen van gegevensverwerking. Als de weergave de voorbereiding van een contract dient, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1 b) van de AVG.

 

Gebruik van cookies en de deactivatie ervan

 

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en bepaalde functies bruikbaar te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze dienen enerzijds voor comfortabeler websurfen en anderzijds voor marktonderzoek, reclamedoeleinden en voor het verzamelen van gebruiksstatistieken. Daarnaast gebruiken wij cookies in het kader van webtracking en gebruiken we ze als basis voor gepersonaliseerde content, voor zover u met uw gebruikersaccount of bij de nieuwsbrief bent geregistreerd. Enkele van de door onze gebruikte cookies (zogenoemde sessie-cookies) worden weer gewist zodra u uw browser sluit. Andere cookies (permanente cookies) blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Deze moet de gebruiker actief verwijderen. U kunt uw browser ofwel zo instellen, dat deze onze cookies kan ontvangen, ofwel onze website zonder cookie-functionaliteit gebruiken. Als uw browser geen cookies accepteert, kunnen wij u geen content presenteren, die persoonlijk op u is afgestemd. Als er in het kader van het gebruik van cookies en cookie-achtige technologieën op deze website sprake is van een verwerking van persoonsgegevens door VALMANO, gebeurt dit op basis van artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Het is ons legitiem belang om onze website gebruiksvriendelijk en veilig aan te kunnen bieden.

 

Als u via een link als onderdeel van het partnerprogramma vanaf een webpagina van een partner op onze webpagina's terecht komt, plaatsen wij een cookie voor de afrekening met deze partner. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over uw persoonsgegevens.

 

Gastbestelling en persoonlijk gebruikersaccount

 

Om een verkoop af te wikkelen, hebben wij uw aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres en een e-mailadres van u nodig. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 b) van de AVG. Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoerscherm uitsluitend om het koopcontract te verwerken. Wij bieden u daarnaast de mogelijkheid om een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken. Met een persoonlijk account verloopt het bestelproces bij vervolgbestellingen sneller voor u. Hiertoe voert u uw persoonsgegevens via een invoerscherm in of u meldt zich aan met uw Google- of Facebook-account. Uw gegevens worden dan aan ons doorgegeven en opgeslagen, maar nooit aan derden doorgegeven. Ook ontvangt u gepersonaliseerde advertenties op basis van het gebruik van onze website, voor zover u bent ingelogd met uw gebruikersaccount of geregistreerd bent voor de nieuwsbrief. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 a) van de AVG (toestemming). U kunt uw reeds afgegeven toestemming op elk moment herroepen. Gegevensverwerking, die tot dan toe al plaats heeft gevonden, blijven bij een herroeping echter van kracht. Uw persoonlijk ingevoerde gegevens bevinden zich op een bijzonder beveiligde server. De versleuteling beschermt u tegen misbruik bij de overdracht en verwerking. Wij slaan uw creditcardgegevens niet in uw persoonlijke account op.

 

Opslaan en verwerking bij gebruik van het contactformulier

 

Onze website biedt een formulier voor het elektronisch contact opnemen. Als u gebruik maakt van dit contactformulier, verzamelen wij enkel persoonsgegevens voor zover u deze aan ons ter beschikking stelt. Dit houdt in, individuele details over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de verwerking van uw aanvraag. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 f) van de AVG (belangenafweging). Zowel wij als bedrijf als ook u streven daarbij hetzelfde (legitieme) belang na. Het doel is namelijk om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te bevorderen.

 

Betaalmethoden

 

VALMANO maakt gebruik van de diensten van betaalaanbieders om de transactie voor uw aankoop te verwerken. Wij willen op deze plaats uitdrukkelijk naar de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders verwijzen:
PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Verwerking van klantenbeoordelingen via Google-klantenreviews

 

Wij werken samen met Google in het kader van het programma ‘Google klantenreviews’. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Dit programma geeft ons de mogelijkheid om klantenbeoordelingen van gebruikers op onze website te laten zien. Hierbij wordt u na een aankoop op onze website gevraagd, of u aan een e-mailenquête wilt deelnemen. Als u uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) van de AVG afgeeft, geven wij uw e-mailadres aan Google door. U ontvangt een e-mail van Google klantenreviews, waarin u gevraagd wordt om de koopervaring op onze website te beoordelen. De door u ingediende beoordeling wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen in ons logo Google klantenreviews alsook in ons Merchant Center-Dashboard weergegeven. Uw beoordeling wordt bovendien gebruikt voor Google verkopersbeoordelingen. Als onderdeel van het gebruik van Google klantenreviews kan er ook een overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC. in de VS plaatsvinden.

 

U kunt uw toestemming op elk moment herroepen middels een bericht aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Google.
In het geval van overdracht van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, heeft Google LLC. zich gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

 

Meer informatie over gegevensbescherming van Google in verband met het programma Google klantenreviews kun u via de volgende link bekijken: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=nl

 

Sollicitaties en sollicitatieprocedure

 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1 sub. b van het AVG (totstandbrenging ofwel uitvoering van een contract) alsook § 26, lid 1 S. 1 van de Duitse wet BDSG wat betreft de beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de relevante documenten per e-mail aan ons verstuurt. Als deze sollicitant in dienst treedt, dan worden de verstuurde gegevens opgeslagen omwille van de afhandeling van de arbeidsrelatie met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Als de sollicitant niet in dienst treedt, dan worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, voor zover er geen andere legitieme belangen zijn van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een proces op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

 

Online reparatieservice

 

Om een online reparatieopdracht af te wikkelen, hebben wij uw aanspreekvorm, voornaam, achternaam, adres, een telefoonnummer en een e-mailadres van u nodig. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 sub b) van de AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoerscherm uitsluitend om de reparatieopdracht te verwerken. Als onderdeel van de bovengenoemde gegevensverwerkingen worden uw gegevens in opdracht van ons door onderaannemers, met name op het gebied van werkplaatsen en logistiek, verwerkt. Wij slaan de voor de afhandeling van het contract verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke of contractuele garantierechten.

 

Reclame op basis van interesse

 

In principe kunt u de website van VALMANO anoniem gebruiken en ontvangt u geen op u afgestemde productaanbevelingen. Als u zich met uw gebruikersaccount aanmeldt of voor de nieuwsbrief bent geregistreerd en ons toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw persoonlijke informatie, om functies, producten en diensten aan te bevelen, die interessant voor u kunnen zijn. Voor op interesses gebaseerd adverteren gebruiken wij in wezen informatie van uw interacties met de VALMANO-website. Er wordt gebruik gemaakt van cookies, pixels en andere technologieën om de effectiviteit van adverteren op basis van interesse te begrijpen. Wij meten bijvoorbeeld welke advertenties aangeklikt en bekeken worden, om u meer nuttige en relevantere advertenties aan te kunnen bieden. Wij slaan de verzamelde informatie alleen op zolang dit nodig is voor het aanbieden van advertenties en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik. Meer informatie over het gebruikersaccount en cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

 

3. Aanmelding voor de nieuwsbrief en productaanbevelingen per e-mail

 

Datagebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

 

We gebruiken uw e-mailadres, ongeacht het contract, enkel voor onze eigen advertentiedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 a) van de AVG (toestemming). Voer daartoe uw e-mailadres op onze website in. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail op het aangegeven e-mailadres. De nieuwsbrief wordt alleen verzonden na uitdrukkelijke bevestiging door op een link in de bevestigingsmail te klikken (de zogenaamde dubbele opt-in).

 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres. Daartoe stuurt u ofwel eenvoudigweg een bericht aan de onder ‘Contactgegevens’ beschreven contactmogelijkheid, gebruikt u de daarvoor bedoelde link in de reclamemail of klikt u op de volgende link (NAAR AFMELDEN NIEUWSBRIEF). U maakt daarvoor enkel verzendkosten volgens de basistarieven. In het verleden liggende gegevensverwerkingen blijven bij een herroeping van kracht.

 

Gegevensgebruik voor productaanbevelingen per e-mail zonder aanmelding voor de nieuwsbrief

 

Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden we ons het recht voor om u aanbiedingen uit ons assortiment producten te e-mailen die vergelijkbaar zijn met de producten die u al regelmatig heeft gekocht. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door middel van een bericht aan de onder ‘Contactgegevens’ beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor bedoelde link in de reclamemail. U maakt daarvoor enkel verzendkosten volgens de basistarieven.

 

Gebruik van de e-mailmarketingaanbieder Emarsys

 

Wij versturen de VALMANO-nieuwsbrief en onze productaanbevelingen via de verzenddienstverlener Emarsys Interactive Services GmbH (Stralauer Allee 6, 10245 Berlin). De aangegeven gegevens worden zonder uitzondering binnen de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.
Emarsys kan de gegevens van ontvangers in anonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing van een gebruiker, gebruiken voor de optimalisatie of verbetering van de eigen diensten, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doelen. Emarsys gebruikt de gegevens echter niet voor eigen correspondentie en geeft deze ook niet door aan derden.
Bij het openen van de nieuwsbrief wordt er door middel van een trackingpixel zowel technische informatie, zoals uw browser of systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging verzameld. Verder worden de volgende persoonlijke trackinggegevens verzameld om het nieuwsbriefaanbod te verbeteren:

 

- Ontvanger heeft een mailing ontvangen.
- Ontvanger heeft een mailing geopend.
- Ontvanger heeft op een link in een mailing geklikt.
- Ontvanger is tot aankoop overgegaan.
- Bij productaanbevelingen wordt ook het browse- en koopgedrag van de ontvanger bijgehouden.

 

4. Webanalysetools en reclame

Gebruikte tools op de webpagina


Google Analytics

 

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt gerund door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Omvang van de verwerking


Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten. Wij hebben verdere individuele instellingen aangebracht om te voorkomen dat in de analyse met verdere gegevens een persoonlijke verwijzing wordt opgenomen. Google verklaart dat het uw IP-adres niet koppelt aan andere gegevens. Bovendien verstrekt Google u op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners verdere informatie over gegevensbescherming, bijv. ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te verhinderen. Bovendien biedt Google op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de een zogenaamde deactivatie-add-on aan, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan met de gebruikelijke internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website oproept. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, vindt u uiteraard ook terug in dit privacybeleid.

Doeleinden van de verwerking


Namens CHRIST zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden verstrekt, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvanger


De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als verwerker. Daartoe hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, indien van toepassing, Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.

Toezending aan derde landen


Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

Bewaartermijn


De door ons verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

Rechtsgrondslag

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Intrekkingsmogelijkheid

Als alternatief voor de bovengenoemde deactiveringsaanvulling kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen: Google Analytics deactivieren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren


.

Bing Universal Event Tracking (UET)

 

Op onze webpagina worden met technologieën van Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee met gebruikmaking van pseudoniemen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Het gaat hierbij om een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen, wanneer deze via advertenties van Bing Ads op onze website terecht zijn gekomen. Als u via een dergelijke advertentie op onze website terecht komt, dan wordt er op uw computer een cookie geplaatst. Een Bing UET-tag is op onze website geïntegreerd. Dit is een code die wordt gebruikt om niet-persoonlijke gegevens op te slaan over het gebruik van de website door middel van de cookie. Daartoe behoren onder meer de tijd die op de website is doorgebracht, welke onderdelen van de website zijn bezocht en de weergave die is gebruikt om toegang tot de website te krijgen. Informatie met betrekking tot uw identiteit wordt niet geregistreerd.

De geregistreerde informatie wordt aan een server van Microsoft in de VS overgedragen en daar voor in principe maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website alsook de verwerking van deze gegevens verhinderen door het plaatsen van cookies te deactiveren. Hierdoor kan onder omstandigheden de functionaliteit van de website worden beperkt.
Bovendien kan Microsoft onder bepaalde omstandigheden middels zogenoemd Cross-Device-Tracking uw gebruiksgedrag op meerdere van uw elektronische apparaten volgen en is daardoor in staat om gepersonaliseerde reclame op Microsoft-websites en -apps weer te geven. Dit gedrag kunt u op http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out deactiveren.
Meer informatie over de analysediensten van Bing kunt u vinden op de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing kunt u vinden in de privacybepalingen van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

 

Remarketing- of ‘soortgelijke doelgroepen’-functie van Google Inc.

 

Wij maken op onze website gebruik van de remarketing- of ‘soortgelijke doelgroepen’-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Deze functie leent zich voor het analyseren van het bezoekersgedrag en de bezoekersinteresses. Bovendien dient het ook voor presenteren van advertenties op basis van interesses aan bezoekers van de website als onderdeel van het advertentienetwerk van Google. De browser van de websitebezoeker slaat zogenoemde cookies op. Dat zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die ervoor zorgen, dat de bezoeker wordt herkend als deze een webpagina oproept, die tot het reclamenetwerk van Google behoort. Op deze pagina’s kunnen aan de bezoeker dan gerichte reclameboodschappen worden gepresenteerd. Deze hebben betrekking op content, die de bezoeker eerder heeft bezocht op een website die gebruik maakt van de remarketingfunctie van Google. Naar eigen zeggen verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens.
Als u de remarketingfunctie van Google toch niet wilt, kunt u deze altijd deactiveren. Voer daarvoor de juiste instellingen door zoals op https://www.google.com/settings/ads.

 

Verder kunt u het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de volgende link te volgen en daar de gereed staande invoegtoepassing te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

 

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door naar de deactivatiepagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar genoemde verdere informatie voor een opt-out in de praktijk brengen.

 

Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google kunt u bekijken op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Search Ads 360

 

Wij maken op onze website gebruik van de dienst ‘Search Ads 360’ (voorheen DoubleClick Search) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, die adverteerders ondersteunt bij het maken, beheren en optimaliseren van zoekmachine-overstijgende campagnes. Daarbij maakt Search Ads 360 gebruik van Floodlight-tags om conversies bij te houden. Daarmee kunnen zowel display- als zoekadvertenties worden gevolgd, waardoor duplicatie van conversies over meerdere kanalen voorkomt en tegelijkertijd een nauwkeuriger beeld van de geleverde advertentiebijdragen wordt gegeven.
Het verzamelen en evalueren gebeurt uitsluitend op pseudonieme basis, zodat een conclusie over uw identiteit in principe niet mogelijk is. De door Search Ads 360 opgeslagen cookies worden uiterlijk na 90 dagen verwijderd. Google LLC is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-overeenkomst tussen de VS en de EU.

 

Meer informatie over gegevensbescherming en over de gebruiksvoorwaarden van Google kunt u vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Facebook Pixel

 

Op onze webpagina's zijn pixels van Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) geïntegreerd. Hiermee kunnen we de acties van de gebruikers volgen nadat ze door het aanklikken van een Facebook-advertentie naar een website van een aanbieder worden doorgestuurd. Daardoor zijn wij in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden vast te leggen.

 

De ingezamelde gegevens blijven anoniem. Dat betekent dat wij in de persoonlijke gegevens de individuele gebruiker niet kunnen zien. De verzamelde gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij informeren u hierover in overeenstemming met onze huidige informatie. Facebook kan de gegevens aan de gegevens van uw Facebook-account koppelen en de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruiken, volgens de Facebook-gegevensrichtlijnen https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en zijn partners eveneens in staat om advertenties binnen en buiten Facebook weer te geven. Bijkomend wordt er voor deze doeleinden een cookie op uw computer opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ of op https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 

In zoverre we gegevens voor vergelijkingsdoeleinden naar Facebook verzenden, worden deze lokaal in de browser versleuteld en pas daarna via een beveiligde https-verbinding naar Facebook verzonden. Dit gebeurt alleen met als doel een vergelijking met de in gelijke mate door Facebook versleutelde gegevens tot stand te brengen.
Bezoekers van deze website kunnen op elk moment bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag via de volgende link: Facebook Pixel deactiveren. Daarbij wordt een opt-out-cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

Criteo

 

Op onze website worden door middel van technologie van Criteo GmbH voor marketingdoeleinden geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden in cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen. Criteo GmbH analyseert aan de hand van een algoritme het anoniem geregistreerde surfgedrag en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites weergeven (zogenaamde publishers). Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om u persoonlijk als bezoeker van onze website te identificeren. De verzamelde gegevens worden enkel en alleen gebruikt om het aanbod te verbeteren. Ze worden niet anderszins gebruikt of aan externe partijen doorgegeven. Meer informatie over de gebruikte technologie kunt u vinden in de privacybepalingen van Criteo GmbH: https://www.criteo.com/de/privacy/

 

AWIN

 

Wij bieden een partnerprogramma bij het affiliate-netwerk AWIN aan. Deze kent commissies toe aan partners - zogenoemde publishers of affiliates - die bestellingen voor ons genereren. Als onderdeel van deze affiliate-marketingactiviteiten worden cookies op de apparaten van de gebruikers opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om deze bestellingen te documenteren, d.w.z. de juiste toewijzing van het succesvolle advertentiemateriaal en de bijbehorende afrekening binnen het AWIN-netwerk. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.

 

De enige informatie die in een cookie wordt geplaatst, is wanneer op een bepaald apparaat op een bepaald advertentiemiddel is geklikt. In de trackingcookie wordt een individuele reeks cijfers opgeslagen, maar deze kan niet aan de individuele gebruiker worden toegewezen. Deze maakt alleen documentatie van het VALMANO-partnerprogramma mogelijk, de respectievelijke publisher en het tijdstip van de klik. Hierbij wordt ook informatie over het apparaat, waarop een transactie is uitgevoerd, verzameld, zoals het besturingssysteem en de gebruikte browser.

 

Als u de opslag van cookies in uw browser niet wenst, wijzig dan eenvoudigweg de instelling in uw browsersoftware. Meer informatie en het privacybeleid van AWIN kunt u vinden op: https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy

 

Hotjar

 

Wij maken gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren.  Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden etc.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten te verzamelen (met name het IP-adres van het apparaat (wordt enkel in geanonimiseerde vorm vastgelegd en opgeslagen), beeldschermformaat, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het weergeven van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.  De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons voor de identificatie van afzonderlijke gebruikers gebruikt of met andere gegevens over afzonderlijke gebruikers samengevoegd. Meer informatie kunt u in het privacybeleid van Hotjar vinden: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

U kunt bezwaar maken tegen de opslag van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek op onze website door Hotjar alsook tegen het plaatsen van Hotjar-trackingcookies op andere websites, als u deze opt-outlink aanklikt.

 

Shopping24

 

Wij maken gebruik van Shopping24 voor performance-tracking en onze productplaatsing. De werkmaatschappij is de shopping24-onderneming voor multimediatoepassingen mbH. Shopping24 registreert een door shopping24 gegenereerde hash-ID evenals bestelgegevens (netto bestelwaarde, producten, ordernummer, aantal factuuritems) met behulp van trackingcookies. Deze cookies stellen shopping24 in staat om de prestaties van een campagne te volgen. Shopping24 geeft persoonsgegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker aan andere door.

 

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer voor onze protocollen nodig zijn. U kunt het plaatsen van cookies in uw browser op elk moment permanent verhinderen met de juiste instellingen in uw browser, zodat Shopping24 geen cookie kan plaatsen. Bovendien kunnen door Shopping24 reeds gebruikte cookies op elk moment in de browser worden verwijderd. Voor meer informatie over het privacybeleid van Shopping24 kunt u de volgende website bezoeken:https://www.shopping24.de/datenschutz

 

Squarelovin

 

Op deze website maken wij gebruik van de dienst Squarelovin om u een selectie van aanbevolen Instagram-afbeeldingen te tonen. De bezochte productpagina's en de som van uw aankoop worden voor analysedoeleinden overgedragen.

 

Meer informatie vindt u op: https://squarelovin.com/business/home/privacy/

 

Het gebruik van deze dienst vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 f) van de AVG. Ons legitieme belang is gelegen in het hiervoor genoemde doel.

 

5. Social media

 

Gebruik van de Facebook-applicatie en de ‘f’-knop

 

Op deze website worden invoegtoepassingen van het sociale netwerk www.facebook.com gebruikt, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS beheerd wordt („Facebook“).

 

Als u met een van een dergelijke invoegtoepassing voorziene webpagina onze website oproept, wordt de invoegtoepassing pas actief dat u op de knop ‘Facebook activeren’ heeft geklikt. Pas nu wordt er een verbinding met de Facebook-server tot stand gebracht. De invoegtoepassing verschijnt nu na de mededeling aan uw browser op de webpagina (door een klik op de geactiveerde ‘f’-knop). De Facebook-server komt daardoor te weten, welke van onze webpagina’s u heeft bezocht. Als u reeds als lid bij Facebook bent ingelogd, brengt Facebook deze informatie bij uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount onder. Bij het gebruik van de invoegtoepassing-functie (bijv. aanklikken van “vind ik leuk”-knoppen, plaatsen van een comment) wordt ook deze informatie aan uw Facebook-account toegewezen, wat u enkel door het uitloggen vóór het gebruik van de invoegtoepassing kunt voorkomen. Door middel van een klik op de knop ‘Facebook deactiveren’ kunt u de functie op elk moment weer deactiveren.

 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php.

 

Gebruik van Pinterest-invoegtoepassingen

 

Op deze website worden invoegtoepassingen van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, dat door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301,, VS beheerd wordt („Pinterest“). Op onze website maken wij gebruik van de ‘P’-knop.
Als u een webpagina van onze website oproept, die een dergelijke invoegtoepassing bevat, wordt er pas een koppeling tussen uw computer en de server van Pinterest tot stand gebracht, als u deze invoegtoepassing door een klik op de knop ‘Pinterest activeren’ heeft geactiveerd. Daarbij wordt de invoegtoepassing door een mededeling aan uw browser op de website weergegeven. Hierbij worden zowel uw IP-adres alsook de informatie over welke van onze webpagina's u heeft bezocht, aan de Pinterest-server in de VS doorgegeven. Als u ook lid bent van Pinterest en bent ingelogd op Pinterest gedurende de tijd dat u de invoegtoepassing gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek gekoppeld aan uw Pinterest-account en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest-invoegtoepassingen, wordt de bijbehorende informatie over u verzameld en naar Pinterest verzonden en opgeslagen. Door middel van een klik op de knop ‘Pinterest deactiveren’ kunt u de functie op elk moment weer deactiveren.
Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Pinterest kunt u vinden op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

 

Gebruik van Instagram-invoegtoepassingen

 

Op onze website maken wij gebruik van zogenoemde social plug-ins (invoegtoepassingen) die door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS („Instagram“) worden beheerd. De invoegtoepassingen worden gekenmerkt door een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Instagram-camera’.
Als u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke invoegtoepassing bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de server van Instagram tot stand. De inhoud van de invoegtoepassing wordt door Instagram direct aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie verkrijgt Instagram de informatie, dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u niet over een Instagram-profiel beschikt of op dat moment niet bij Instagram bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Instagram in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.
Als u bij Instagram bent ingelogd, kan Instagram het bezoek aan onze website direct aan uw Instagram-account toewijzen. Als u met de invoegtoepassingen communiceert, bijvoorbeeld door op de "Instagram"-knop te drukken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten weergegeven.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account toewijst, moet u voor uw bezoek aan onze website bij Instagram uitloggen. Ook kunt u het laden van de Instagram-invoegtoepassing ook met add-ons voor uw browser volledig verhinderen, bijv. met de script-blocker ‘NoScript’ (https://noscript.net/).

 

6. Juridische informatie

 

VALMANO GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie op zijn webpagina’s. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens inmiddels zijn gewijzigd. Er kan dan ook geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Hetzelfde is ook van toepassing op andere webpagina's, waarnaar middels een hyperlink wordt verwezen.
VALMANO GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via een dergelijke link kunnen worden bereikt. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van inhoud van welke soort dan ook op door ons gelinkte pagina's. Wij verklaren uitdrukkelijk dat we geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de pagina's buiten ons domein hebben en daarom niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan.
Verder houdt VALMANO GmbH zich het recht voor, om beschikbaar gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en structuur van de websites van VALMANO GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, is de voorafgaande toestemming van VALMANO GmbH vereist.
Versie: 17-02-2020

 

Technische informatie

 

Internet Explorer:
handleiding op http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Mozilla Firefox:
handleiding op https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
Google Chrome:
handleiding op https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari:
handleiding op http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471