Privacybeleid Valmano

Versie 08/22

 

1.            ALGEMENE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

2.            GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

3.            AANMELDING VOOR DE NIEUWSBRIEF, PRODUCTAANBEVELINGEN EN PRODUCTEVALUATIES PER E-MAIL

4.            WEBANALYSETOOLS EN RECLAME

5.            SOCIALE NETWERKEN

6.            PLUGINS EN TOOLS

7.            WETTELIJKE KENNISGEVING

1. Algemene informatie over gegevensbescherming

Wettelijke basis

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van centraal belang. Voor ons houdt dit ook in dat we hun privacy beschermen en hun gegevens veilig houden. Welke gegevens we verzamelen, hoeveel en waarom, kunt u lezen in dit privacybeleid. U hebt ook het recht te weten waarvoor we deze gegevens gebruiken. De wettelijke basis voor gegevensbescherming is te vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

U vraagt zich misschien af wat de term 'persoonsgegevens' eigenlijk betekent. Dit is informatie die kan worden herleid tot een specifieke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld de volgende gegevens:

·        naam

·        e-mailadres

·        telefoonnummer

·        voorkeuren

·        hobby's

·        lidmaatschappen

·        bezochte website etc.

Valmano GmbH verwerkt deze gegevens als dit wettelijk is toegestaan. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 AVG. Dit vereist op zijn beurt dat de desbetreffende persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (dit kan voor een of meer specifieke doeleinden zijn), dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of voor de vrijwaring van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde partij. Niettemin moeten bovenal de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, waarvoor de bescherming van persoonsgegevens vereist is, worden gewaarborgd.

Herkomst van de gegevens

Hoe komen we aan uw gegevens? Over het algemeen is dit zeer eenvoudig: u deelt ze met ons. Misschien voert u ze in tijdens de bestelling of in een contactformulier. Het is in principe uw eigen keuze of u persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op onze website invoert. Andere, puur technische gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld zodra u onze website bezoekt. Dit zijn bijvoorbeeld het tijdstip waarop de pagina werd bezocht of de gebruikte internetbrowser.

Doeleinden van de gegevensverwerking

We willen graag onze service voor u verbeteren. Daarom verwerken we uw gegevens niet alleen om uw specifieke aankoop bij Valmano te verwerken. We gebruiken uw gegevens ook om u per e-mail te informeren over soortgelijke producten uit ons assortiment. We willen echter ook uw gebruikersgedrag analyseren op basis van uw input. Alleen op die manier kunnen wij onze website optimaal voor u vormgeven en voortdurend verbeteren.

Duur van de gegevensopslag

Valmano GmbH bewaart informatie slechts voor een bepaalde tijd. Heeft u iets besteld bij ons? Dan zijn de fiscale en commerciële bewaartermijnen bepalend: We moeten bestellingsgerelateerde gegevens en de bijbehorende adressen volgens de wet tien jaar bewaren. Als u ons hiertoe verzoekt, als u uw toestemming voor de bewaring van de gegevens intrekt of als het doel voor het bewaren van de gegevens niet langer van toepassing is, zullen we de gegevens verwijderen die wij voor marketingdoeleinden bewaard hebben. We bewaren de gegevens van sollicitanten voor de duur van de sollicitatieprocedure en verwijderen ze vervolgens, gewoonlijk na maximaal zes maanden.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Volgens de wet hebt u te allen tijde controle over uw gegevens. In detail betekent dit het volgende:

·        U kunt informatie over uw gegevens opvragen.

·        U kunt uw gegevens laten wijzigen en verwijderen.

·        U kunt de verwerking en de overdraagbaarheid van uw gegevens beperken.

·        U kunt bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens.

·        Indien u uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u deze intrekken.

·        En u kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Wat betekent dat concreet?

Recht op informatie

Wilt u weten of we persoonsgegevens over u verwerken en welke gegevens dat zijn? Wij moeten u hierover kostenloos informatie geven en doen dit uiteraard graag. U kunt zelfs een kopie van deze gegevens krijgen. Bovendien hebt u recht op de volgende informatie:

1.                de doeleinden van de verwerking;

2.                de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;

3.                de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden doorgegeven. Dit geldt vooral voor ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

4.                indien mogelijk, de geplande duur van bewaring van de persoonsgegevens. Indien dit niet mogelijk is, delen we u de criteria mee op grond waarvan deze duur wordt bepaald;

5.                indien de persoonsgegevens niet door u zijn gedeeld, delen we u, indien beschikbaar, de bron van de gegevens mee;

6.                het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig art. 22 lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land, kunt u verzoeken dat uw gegevens op passende wijze gewaarborgd worden in overeenstemming met art. 46 AVG.

Recht op rectificatie

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren indien deze onjuist zijn. Afhankelijk van het doeleinde van de verwerking kunt u verzoeken dat wij uw persoonsgegevens aanvullen, onder meer door middel van een extra verklaring.

Recht op verwijdering van gegevens ('recht om vergeten te worden')

Art. 17 lid 1 AVG geeft u het recht te verzoeken dat we uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. We zijn verplicht daaraan te voldoen in de volgende gevallen:

1.                De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt.

2.                U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig art. 6 lid 1 onder 1 a) AVG of art. 9 lid 2 onder a) AVG, en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.

3.                U maakt overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

4.                De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

5.                Het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de EU of van een lidstaat waaraan we onderworpen zijn.

6.                De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8 lid 1 AVG.

Maar wat gebeurt er als wij persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG en verplicht zijn om ze te verwijderen? In dat geval stellen wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ervan op de hoogte dat u hebt verzocht om verwijdering van alle links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens. We kiezen hiervoor passende maatregelen – waaronder ook technische – die rekening houden met de beschikbare technologieën en redelijke implementeringskosten.

Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1.                U betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

2.                De verwerking is onwettig en u weigert de verwijdering van de persoonsgegevens. In plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

3.                We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze gegevens nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

4.                U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de door u versterkte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat we dit hinderen. Dit is op voorwaarde dat

1.                de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder 1 a) AVG of art. 9 lid 2 a) AVG of een andere overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid lid 1 onder 1 b) en

2.                de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 lid 1 AVG kunt u vereisen dat we de persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om om persoonlijke redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 onder 1 e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken. Er zijn slechts twee uitzonderingen:

1.      We kunnen dwingende legitieme gronden voor verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden,

2.      de verwerking dient voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Indien we persoonsgegevens verwerken voor directe reclame, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen maken; dit geldt ook voor de bijbehorende profilering.

U kunt ook bezwaar maken als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG. Ook hier is er een uitzondering: namelijk wanneer de verwerking voor het algemeen belang is.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De gegevensverwerking blijft rechtmatig tot het tijdstip van herroeping.

Recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, neem dan contact op met de toezichthoudende autoriteit die hiervoor verantwoordelijk is. U kunt zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin u woonachtig bent of tot de autoriteit van de deelstaat waarin Valmano GmbH gevestigd is. Dit is in Berlijn.

Informatieprocedure

Wilt u weten welke gegevens Valmano GmbH over u heeft opgeslagen en aan wie deze gegevens zijn doorgegeven? Valmano GmbH informeert u hier graag over. Vraag hiervoor kostenloos om een zogenaamde eigenverklaring. Wij wijzen u er echter op dat Valmano GmbH op grond van de verordening gegevensbescherming geen informatie per telefoon mag verstrekken. Tenslotte is een unieke telefonische persoonsidentificatie niet mogelijk. Om misbruik door derden te voorkomen, heeft Valmano GmbH de volgende gegevens van u nodig: naam (indien van toepassing meisjesnaam), voornaam of voornamen, geboortedatum, huidig adres (straat, huisnummer, postcode en plaats).

Contactgegevens

Alle rechten overeenkomstig art. 15 tot 18 AVG kunnen jegens Valmano GmbH op het volgende adres geldend worden gemaakt:

Valmano GmbH

Gegevensbescherming

Schwedter Straße 263

10119 Berlin

E-mail: datenschutz@Valmano.de

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Valmano GmbH is bereikbaar op het hierboven vermelde adres en via e-mail.

2. Gegevensverzameling op onze website

Gegevensbeveiliging

Uw bestellingen, uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw adres of de gegevens van uw creditcard worden beschermd door geavanceerde veiligheidssystemen. De overdracht van deze gegevens wordt gecodeerd met behulp van de Secure Socket Layers (SSL). De meeste internetbrowsers ondersteunen deze veiligheidsnorm. Dit maakt de gegevens onleesbaar voor derden. Onze website www.Valmano.de neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt ons daarbij actief helpen door

                  nooit uw wachtwoord te delen,

                  U kunt ons hierbij actief steunen door nooit uw wachtwoord te delen, een browser te gebruiken die SSL-encryptie ondersteunt wanneer wij u dit aanbieden (bijv. als onderdeel van het bestelproces).

 

Samen zorgen wij ervoor dat u veilig online kunt winkelen.

Wij geven uw gegevens nooit door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen zijn onze dienstverlenende partners die wij moeten inschakelen voor de uitvoering van de contractuele relatie, bijv. bezorging en betalingsverwerking. Ook in deze gevallen houden wij ons uiteraard strikt aan de voorschriften van de verordening gegevensbescherming. Bovendien zenden wij alleen de gegevens toe die noodzakelijk zijn tot een bepaalde omvang.

 

Personalisering en profilering via alle contactpunten

In de veronderstelling dat onze klanten consistent en optimaal geadviseerd willen worden via alle contactpunten, combineren wij uw gegevens van deze contactpunten. Deze punten zijn de website met contactformulieren, herinneringen, aankopen of zelfs de nieuwsbrief. Zo weet onze virtuele, digitale adviseur bijvoorbeeld wanneer u iets hebt gekocht, welke juwelen u verkiest en ook wat u misschien niet mooi vindt. Uiteraard delen wij deze informatie niet met derden. Indien u hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maakt, is de gegevensverzameling in eerste instantie technisch pseudoniem (d.w.z. wij kennen uw naam niet) voor een gerechtvaardigd belang art. 6 lid 1 f) AVG. Als u ons bij een van de contactpunten uw naam en andere gegevens meedeelt, zullen wij uw bestaande profiel personaliseren. Dit kan echter alleen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft (art. 6 lid 1 a) AVG). Alleen op die manier kunnen wij u via alle kanalen efficiënt van dienst zijn.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens en de verschillende rechtsgrondslagen in individuele gevallen, kunt u terecht bij de volgende contactpunten.

 

Raadpleeg de website van Valmano

Wanneer u onze website raadpleegt,

                  worden het IP-adres van het verzoekende internetapparaat,

                  de datum en het tijdstip van de toegang,

                  de naam en de URL van het bestand waartoe toegang is verkregen,

                  de website/toepassing van waaruit toegang is verkregen (referentie-URL),

                  de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw internetcomputer, alsmede de naam van uw toegangsprovider

automatisch en zonder uw tussenkomst naar de server van onze website verzonden. Een zogenaamd logbestand slaat deze informatie gedurende een beperkte tijd op voor de volgende doeleinden:

                  om een vlotte verbinding te garanderen,

                  voor een optimaal gebruik van onze website/applicatie,

                  om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te bepalen.

 

Wij gebruiken deze functie als u in uw browser of besturingssysteem of in andere instellingen op uw eindapparaat toestemming hebt gegeven voor het gebruik van geolokalisatie. Op die manier kunnen wij u individuele diensten aanbieden die verband houden met uw huidige locatie. Dit kan bijvoorbeeld de locatie van de dichtstbijzijnde winkel zijn. Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor dit doel. De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 f) AVG. Ons rechtmatig belang betreft de hierboven opgesomde doeleinden van gegevensverwerking. Indien de gegevens worden verstrekt met het oog op de voorbereiding van een contract, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 b) AVG.

Gebruik van cookies en de deactivering ervan

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De selectie van cookies die niet vereist zijn, wordt door een cookie (christtrckoptin) op de computer van de gebruiker opgeslagen. Afhankelijk van de instellingen in de browser voorkomt deze cookie dat de (onnodige) cookies die door de website worden afgespeeld, gegevens verzenden. Veiligheidsmaatregelen in browsers verbieden de toegang tot cookies van andere websites. Dit geldt ook voor websites waarvan de cookies opnieuw worden geladen door plugins/scripts. Vandaar dat er vanuit het oogpunt van een website geen technische middelen zijn om deze cookies te verwijderen. Aan de gebruiker wordt aanbevolen zelf voor de cookies in zijn browser te zorgen. Door het deselecteren van de cookies zullen de genoemde scripts echter niet worden geladen, waardoor de website ook geen toegang meer heeft tot de cookies van de browser. In dat geval zouden er dus geen gegevens worden opgevraagd en worden doorgegeven zonder toestemming.

De niet verplichte cookies worden enerzijds gebruikt om het surfen aangenamer te maken en gebruiksstatistieken te verzamelen, en anderzijds voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Daarnaast gebruiken wij cookies als onderdeel van webtracking en gebruiken wij deze als basis voor gepersonaliseerde inhoud, mits u bent ingelogd met uw gebruikersaccount, bent geregistreerd voor de nieuwsbrief of voor het klantenprogramma. Sommige van de door ons gebruikte cookies (zogenaamde sessiecookies) worden weer gewist zodra u uw browser afsluit. Andere cookies (permanente cookies) blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. De gebruiker moet deze actief verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u onze cookies ontvangt of u kunt onze website gebruiken zonder de functionaliteit van cookies. Als uw browser geen cookies toelaat, kunnen wij u geen inhoud aanbieden die op u persoonlijk is afgestemd. De verwerking van persoonsgegevens door VALMANO in het kader van het gebruik van cookies en cookie-achtige technologieën voor het aanbieden van deze website, gebeurt op basis van art. 6 lid 1 f) AVG. Ons rechtmatige belang is in dit opzicht dat wij onze website kunnen aanbieden op een op de behoeften afgestemde en veilige manier.

Als u onze website raadpleegt vanuit een partnerwebsite in het kader van het partnerprogramma, plaatsen wij een cookie voor facturatiedoeleinden met deze partner. Hieruit kunnen geen conclusies over uw persoonsgegevens worden getrokken.

U kunt uw huidige cookie-instellingen op deze pagina op elk gewenst moment wijzigen of intrekken. Klik daarvoor op de volgende link: Cookie-instellingen aanpassen.

Bestelling als gast en persoonlijke klantenrekening

Om een bestelling te kunnen verwerken, hebben wij uw titel, voornaam, achternaam, adres en een e-mailadres nodig. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG. Wij verwerken de persoonsgegevens van het invoerscherm uitsluitend met het oog op de uitvoering van de verkoopovereenkomst. Wij bieden u ook de mogelijkheid om een persoonlijk klantenaccount aan te maken. Een persoonlijk account versnelt het bestelproces wanneer u een andere bestelling plaatst. Hiervoor vult u uw persoonsgegevens in via een invoerscherm. Deze gegevens worden vervolgens aan ons verstrekt en opgeslagen, maar nooit aan derden doorgegeven. Bovendien ontvangt u gepersonaliseerde advertenties op basis van het gebruik van onze website, op voorwaarde dat u bent ingelogd met de gebruikersaccount en bent geregistreerd voor de nieuwsbrief of voor het klantenprogramma. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG (toestemming). De reeds door u verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De gegevensverwerkingen die tot op dat ogenblik reeds hebben plaatsgevonden, blijven evenwel van kracht in geval van een herroeping. Uw persoonlijk ingevoerde gegevens worden opgeslagen op een speciaal beveiligde server. Door encryptie worden ze beschermd tegen misbruik tijdens de overdracht en de verwerking. De gegevens van uw creditcard worden niet opgeslagen in uw persoonlijke account.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Onze website biedt een formulier voor elektronisch contact. Wanneer u dit contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen persoonsgegevens voor zover u die aan ons verstrekt. Hiermee worden individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifiek of identificeerbaar natuurlijk persoon bedoeld. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw verzoek te verwerken. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG (belangenafweging). Zowel wij als bedrijf maar ook u streven een gelijktijdig (legitiem) belang na. Het is immers de bedoeling uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te behouden en te bevorderen.

Betaalmethoden

PayPal

Op onze website kunt u betalen via PayPal. De betalingsprovider is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als u deze optie gebruikt, worden de betalingsgegevens die u invoert doorgestuurd naar PayPal. De basis hiervoor is art. 6 lid 1 b) AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De eerdere gegevensverwerkingen blijven echter effectief.

Bancontact

Op onze website kunt u betalen via bancontact. De betalingsprovider is PPRO Financial Ltd (48 Chancery Lane, London WC2A 1JF, Verenigd Koninkrijk, Company No 07653641, Geregistreerd in Engeland en Wales). Als u deze mogelijkheid gebruikt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgestuurd naar PPRO. De basis hiervoor is art. 6 lid 1 b) AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken. De eerdere gegevensverwerkingen blijven echter effectief.

Amazon Pay

Met de functie betalen via Amazon stellen wij u in staat uw klantgegevens die bij Amazon bekend zijn te gebruiken voor uw online aankoop in onze winkel zonder dat u uw betalingsgegevens hoeft te delen. Als u al een klantenrekening bij Amazon.de hebt, kunt u onmiddellijk betalen met de betaalmethode die daar is opgeslagen - ofwel via automatische afschrijving ofwel met een creditcard. Hiervoor klikt u op de knop in het winkelmandje "Betalen via Amazon" en logt u in op uw Amazon-account. Selecteer vervolgens uw afleveradres en betaalmethode en plaats uw bestelling. Amazon Pay geeft de betalingsgegevens die zijn opgeslagen in uw Amazon.de-klantenaccount niet aan ons door en u hoeft deze niet op te geven bij het plaatsen van uw bestelling. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht als u via Amazon betaalt. Kosten. Meer informatie en een overzicht van uw bestelling voor betaling via Amazon vindt u op https://pay.amazon.de/. Wanneer u betaalt via Amazon Pay, worden alle persoonsgegevens die worden bekendgemaakt aan of verzameld door Amazon Pay in eerste instantie beheerd door Amazon Pays s.c.a. (de "Verantwoordelijke") en in tweede instantie door Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL en Amazon Media EU SARL, alle drie gevestigd te 5, Rue Plaetis L 2338, Luxemburg. Door Amazon Pay te gebruiken, erkent u het privacybeleid van Amazon Pay: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Computop

Bij betaling via Paypal, Amazon Pay, iDeal of creditcard maken wij voor de verwerking van uw betalingsgegevens gebruik van een betalingsprovider, die de betaling voor bestellingen afhandelt. Zelf verwerken wij geen betalingsinformatie, zoals accountgegevens of creditcardgegevens op onze eigen systemen. De betalingsprovider is Computop Wirschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg (hierna "Computop" genoemd). Computop is gecertificeerd volgens de "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard" van de creditcardbedrijven.

Met Computop is er een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen overeenkomstig art. 28 AVG. De overdracht van uw gegevens aan Computop is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere gegevensverwerkingen.

Meer informatie over gegevensbescherming kunt u vinden bij Computop via https://de.computop.com/datenschutz/

Sollicitaties en sollicitatieprocedures

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 bis. b AVG (indiening of behandeling van aanvragen). uitvoering van een overeenkomst), voor het besluit over de totstandkoming van een arbeidsverhouding. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant ons de relevante sollicitatiedocumenten langs elektronische weg toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien een sollicitant in dienst wordt genomen, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de sollicitant niet in dienst wordt genomen, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerkingsverantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Op interesses gebaseerde reclame

In principe kunt u de VALMANO-website anoniem gebruiken en ontvangt u dus geen op u toegespitste productaanbevelingen. Als u zich registreert met uw gebruikersaccount, nieuwsbrief of klantenprogramma en ons daarvoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens om u functies, producten en diensten aan te bevelen die u wellicht interessant vindt. Voor op interesses gebaseerde reclame gebruiken we voornamelijk informatie die voorkomt uit uw interacties met de VALMANO-website. Cookies, pixels en andere technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van op interesses gebaseerde reclame te volgen. Zo meten wij bijvoorbeeld op welke advertenties er geklikt wordt of welke advertenties bekeken worden, zodat wij u nuttigere en relevantere advertenties kunnen aanbieden. Wij slaan de informatie die wij verzamelen alleen op zolang dat nodig is om de reclame te kunnen leveren en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Voor meer informatie over gebruikersaccounts en cookies, zie ons privacybeleid.

3. Registratie voor de nieuwsbrief, productaanbevelingen en productbesprekingen per e-mail

Het gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, ongeacht de uitvoering van het contract. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG (toestemming). Uw in dit verband af te geven verklaring van instemming luidt als volgt: "Nu aanmelden". U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres. Het volstaat daartoe een bericht te sturen naar de onder "Contactgegevens" beschreven contactmogelijkheid of door gebruik te maken van de daartoe bestemde link in de reclamemail. U betaalt alleen overdrachtskosten overeenkomstig de basistarieven. Verwerkingen van gegevens in het verleden blijven van kracht in geval van een herroeping.

Gebruik van gegevens voor productaanbevelingen per e-mail zonder nieuwsbriefaanmelding

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst, kunnen wij u periodiek per e-mail aanbiedingen doen uit ons assortiment van producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds gekocht hebt. U kunt dit gebruik van uw e-mailadres te allen tijde stopzetten door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de rubriek "Contactgegevens" of door te klikken op een daartoe bestemde link in de promotionele e-mail. U betaalt hiervoor alleen de overdrachtskosten volgens de basistarieven.

Het gebruik van gegevens voor productbeoordelingen

Na elke aankoop van een product of gebruik van een dienst, kunt u onze producten beoordelen. Bij de afwikkeling hebben we de dienstverlener Bazaarvoice Ltd. opdracht gegeven. (https://www.bazaarvoice.com/), die u namens ons een e-mail zal sturen om onze producten te beoordelen. U hebt in het aankoopproces het daarvoor gebruikte e-mailadres opgegeven. Productbeoordelingen door onze klanten zijn een belangrijke aanpak voor de kwaliteitsborging. Wij willen een duidelijk beeld krijgen van de tevredenheid van onze klanten over het product en het aankoopproces. Wij ontlenen de verwerking van de gegevens aan ons gerechtvaardigd belang.

U kunt te allen tijde na het plaatsen van een bestelling bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens door een bericht te sturen naar de onder "Contactgegevens" beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in de beoordelingsmail is opgenomen. U kunt ook rechtstreeks bezwaar maken bij Bazaarvoice. U betaalt hiervoor alleen de overdrachtskosten volgens de basistarieven. De ingediende gegevens worden gedurende één jaar bewaard.

Als u een productbeoordeling schrijft op onze website, zullen wij ook uw e-mailadres doorsturen naar Bazaarvoice.

Gebruik van demarketingprovider Episerver voor e-mail

Wij versturen de Valmano nieuwsbrief en onze productaanbevelingen via de e-mailmarketingsoftware Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn). De verstrekte gegevens worden opgeslagen op de servers van Episerver GmbH in datacentra in Duitsland en zijn onderworpen aan de Duitse wet op de gegevensbescherming. Episerver Campaign gebruikt deze informatie uitsluitend voor het verzenden en evalueren van nieuwsbrieven in onze naam. Episerver Campaign gebruikt de gegevens niet voor eigen correspondentie en geeft ze niet door aan derden.

Wanneer u de nieuwsbrief opent, wordt er een trackingpixel gebruikt om technische informatie te verzamelen, zoals uw browser of systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van het ophalen. Verder worden de volgende persoonlijke trackinggegevens verzameld om de nieuwsbriefdienst te verbeteren:

·        Ontvanger heeft een mailing ontvangen.

·        Ontvanger heeft een mailing geopend.

·        Ontvanger heeft geklikt op een link in een mailing.

·        Ontvanger heeft een aankoop gedaan.

 

4. Webanalyse-tools en reclame

4.1 Op de website gebruikte tools

Moet aan het begin van hoofdstuk 4 worden herhaald voordat de gereedschappen worden opgesomd. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De gegevensverwerking blijft rechtmatig tot het tijdstip van herroeping. Toestemmingen die u via het platform voor toestemmingsbeheer (cookiebanner) hebt verleend, kunnen daar met werking voor de toekomst worden herroepen door uw keuze te wijzigen. Klik daarvoor op de volgende link: Cookie-instellingen aanpassen. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken door ons een bericht sturen. Gebruik hiervoor de contactadressen die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Usercentrics

Usercentrics is de cookie-toestemmingstechnologie, waarvan deze website gebruik maakt - de ontvanger van uw gegeven, zie artikel 3 13 Par. 1. e) DSGVO. In het kader van de orderverwerking geven wij persoonsgegevens (toestemmingsgegevens) door aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, Duitsland, als orderverwerker.  Onder toestemmingsgegevens vallen de volgende gegevens: datum en tijd van het bezoek of de toestemming/weigering, apparaatinformatie.

De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bewijsplicht overeenkomstig art. 7, lid 1, DSGVO) en de daarmee samenhangende documentatie van toestemmingen en dus op basis van art. 6, lid 1, onder c), DSGVO. Lokale opslag wordt gebruikt om de gegevens op te slaan. De toestemmingsgegevens worden 3 jaar bewaard. De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Nadere informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden is te vinden op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Omvang van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van onze website. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals uw IP-adres) wordt gebruikt door Google Analytics. Het IP-adres, de locatie, het tijdstip of de frequentie van bezoeken aan onze website) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter wel Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of EER. Wij hebben verdere individuele instellingen aangebracht om te voorkomen dat in de analyse met verdere gegevens een persoonlijke verwijzing wordt opgenomen. Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband zal brengen. Google biedt ook meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen. Onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=debiedt Google ook een zogenaamde deactivatie add-on samen met verdere informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd op de meest gangbare internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Hiermee wordt echter niet verhinderd dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Uiteraard kunt u in dit privacybeleid ook vinden of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken.

Doeleinden van de verwerking

In opdracht van Valmano zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. De rapporten die door Google Analytics worden verstrekt, worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvanger

De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als verwerker. Daartoe hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en waar van toepassing hebben Amerikaanse autoriteiten toegang tot de door Google opgeslagen gegevens.

Overdracht naar derde landen

Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

Opslagduur

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, vindt automatisch eenmaal per maand plaats.

Wettelijke basis

De service Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en bedrijfswerking van onze website.

Google AdWords conversion tracking

We gebruiken het online advertentieprogramma "Google AdWords" en conversion tracking als onderdeel van Google AdWords. Google conversion tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde subpagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat er op geen enkele manier cookies kunnen worden gevolgd via de website van AdWords-klanten.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion tracking. Hier vinden klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversion tracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor conversion tracking. U kunt meer informatie en de gegevensbescherming van Google vinden op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=dehttps://policies.google.com/privacy?gl=de

U kunt gepersonaliseerde reclame voor u ook deactiveren in de advertentie-instellingen op Google. Instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out implementeren.

Google Ads Customer Match

Wij gebruiken Google Ads Customer Match als onderdeel van onze Google advertentie-activiteiten. Wij gebruiken Google Ads Customer Match alleen met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a) DSGVO. Voor het gebruik van Customer Match worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bv. namen, e-mailadressen, adressen, klantspecifieke identificatiegegevens) naar Google geüpload. Google vergelijkt vervolgens of de doorgegeven gebruikersgegevens overeenkomen met bestaande Google-klanten. Dit kan op zijn beurt worden gebruikt om doelgroepen te creëren die kunnen worden gebruikt om advertenties/campagnes te richten. Na het opstellen van de lijsten met overeenkomende klanten worden de geëncrypteerde klantgegevens automatisch weer gewist. De providers krijgen daardoor geen nieuwe adressen.

De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als orderverwerker. Daartoe hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en mogelijk Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.

U kunt zich tegen dit gebruik verzetten door de installatie van cookies te verhinderen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U kunt uw huidige instellingen voor cookies op deze site ook te allen tijde wijzigen of intrekken. U kunt persoonlijke advertenties ook aanpassen in uw Google-gebruikersaccount op het tabblad Privacy, afhankelijk van uw voorkeuren. Log hiervoor in bij Google en ga naar "Google-account beheren" in het gedeelte "Gegevens en privacy".

Bing Universal Event Tracking (UET)

Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van Bing Ads-technologieën, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen als ze onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u via een dergelijke advertentie onze website bereikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die, in verband met de cookie, enkele niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website opslaat. Dit omvat onder meer de verblijfsduur op de website, welke delen van de website zijn bezocht en via welke advertentie de gebruiker op de website is gekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet vastgelegd.

De verzamelde informatie wordt verzonden naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens, voorkomen door de instelling van cookies te deactiveren. Dit kan onder bepaalde omstandigheden de functionaliteit van de website beperken.

Bovendien kan Microsoft uw gebruiksgedrag op meerdere van uw elektronische apparaten volgen via zogenaamde cross-device tracking en zo gepersonaliseerde advertenties weergeven op of in Microsoft-websites en -apps. U kunt dit gedrag op http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out deactiveren.

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de Bing Ads-website ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). U vindt meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).

Remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.

We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc. op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Deze functie wordt gebruikt om bezoekersgedrag en -interesses te analyseren. Het dient ook om op interesses gebaseerde advertenties aan bezoekers van de website te presenteren als onderdeel van het advertentienetwerk van Google. De browser van de websitebezoeker slaat zogenaamde cookies op. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken de bezoeker te herkennen wanneer hij een website bezoekt die behoort tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kunnen vervolgens gerichte advertenties aan de bezoeker worden getoond. Deze hebben betrekking op inhoud die de bezoeker eerder heeft opgeroepen op een website die de Google-remarketing functie gebruikt. Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens.

Als u de remarketing functie van Google echter niet wilt, kunt u deze altijd deactiveren. Ga hiervoor naar de betreffende instellingen: https://www.google.com/settings/ads.

U kunt het gebruik van cookies door Google ook permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door naar de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief te gaan (Network Advertising Initiative): https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out implementeren.

Meer informatie over Google remarketing en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Op basis van uw toestemming, verzamelen wij gegevens op onze pagina's via "Meta Pixel", een dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Hierdoor kunnen wij de acties van gebruikers volgen nadat zij door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar een website van de aanbieder. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden te registreren.

De verzamelde gegevens blijven voor ons anoniem. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet kunnen zien. De verzamelde gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt. Wij zullen u over deze zaak informeren volgens onze huidige informatie. Meta kan de gegevens koppelen aan uw Facebook-accountgegevens en de gegevens gebruiken voor haar eigen advertentiedoeleinden, overeenkomstig haar gegevensbeleid https://www.facebook.com/about/privacy/.

Conversietracking stelt Meta en haar partners ook in staat om u advertenties op en buiten Facebook te tonen. Bovendien wordt voor deze doeleinden een cookie op uw computer opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Meta, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Meta: https://www.facebook.com/about/privacy/ of op https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Indien wij gegevens aan Meta doorgeven voor matchingdoeleinden, worden deze gegevens gecodeerd en alleen via een beveiligde https-verbinding verzonden. Daar worden ze vergeleken met de gegevens die op dezelfde manier door Meta zijn gecodeerd.

Meta Conversion API (voorheen Facebook Conversion API)

Met uw toestemming gebruiken wij ook de Conversions API van Meta. De Conversions API zorgt voor een koppeling tussen marketinggegevens van adverteerders en Meta-systemen. Zo kunnen we de advertenties beter richten en de resultaten meten. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding tussen onze server en de systemen van Meta. Naast Meta Pixel worden hier ook servergebeurtenissen gematcht om onze aanbiedingen te meten, te rapporteren en te optimaliseren.

Beide processen, Meta Pixel en Conversions API, kunnen de overdracht van persoonsgegevens aan Meta Platforms, Inc., One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, met zich meebrengen. U stemt ook in met deze overdracht met uw toestemming. Het risico bestaat dat de veiligheidsautoriteiten van de VS uw gegevens verwerken zonder u daarvan in kennis te stellen en zonder u verhaal te bieden.

Voor "gebeurtenisgegevens" die op onze website worden verzameld, zoals bezoeken, app-installaties en aankopen, zijn wij en Meta gezamenlijk verantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 26 DS-GVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid berust bij het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Meta. Wij hebben hiervoor een overeenkomst gesloten, die u kunt bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Om uw rechten inzake gegevensbescherming, die zijn uiteengezet in paragraaf 1 van dit privacybeleid, uit te oefenen, kunt u contact met ons of Meta Platforms opnemen.

VALMANO GmbH is de gegevensbeheerder voor de geaggregeerde "analytische gegevens" die Meta aan ons verstrekt. Meta verwerkt deze gegevens namens ons. Daartoe hebben wij een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij in het kader van de Meta-diensten verzamelen, wanneer u ons daarom verzoekt. Raadpleeg het beleid inzake gegevensbewaring van Meta Platforms Ltd. of neem contact op met het bedrijf zelf.

U kunt uw toestemming voor de diensten van Meta Platforms in de toekomst intrekken door uw selectie in ons toestemmingsbeheersysteem opnieuw in te stellen. U kunt uw toestemming ook intrekken door contact met ons op te nemen op de in dit document vermelde adressen.

AWIN

We bieden een partnerprogramma aan met het AWIN-affiliate netwerk. Deze kent commissies toe aan partners - zogenaamde publishers of affiliates - die bestellingen voor ons genereren. Als onderdeel van deze affiliate marketingactiviteiten worden cookies op de eindapparaten van de gebruikers opgeslagen. Deze cookies dienen uitsluitend om deze bestellingen te documenteren, d.w.z. een correcte toewijzing van het succesvolle advertentiemateriaal en de bijbehorende facturering binnen het AWIN-netwerk. Persoonlijke gegevens worden hier niet verzameld, verwerkt of gebruikt.

Een cookie slaat alleen informatie op over wanneer een bepaald advertentiemedium is aangeklikt door een eindapparaat. Een individuele reeks cijfers wordt opgeslagen in de tracking-cookie die is ingesteld, maar kan niet worden toegewezen aan de individuele gebruiker. Het maakt alleen de documentatie van het VALMANO-partnerprogramma, de respectievelijke publishers en het tijdstip van de klik mogelijk. Ook wordt informatie verzameld over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, zoals het besturingssysteem en de gebruikte browser.

Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, wijzigt u eenvoudig de instelling in uw browsersoftware. Meer informatie en de AWIN-verklaring inzake gegevensbescherming zijn te vinden op: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat niet, enz.) en dit helpt onze gebruikers van feedback te voorzien. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten (met name het IP-adres van het apparaat (wordt alleen geregistreerd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt deze samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Meer informatie is te vinden in het gegevensbescherming van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

AB Tasty

Wij maken gebruik van de webanalysedienst AB Tasty van het bedrijf AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Parijs ("AB Tasty") om A/B- en multivariate tests uit te voeren om ons online aanbod voortdurend te verbeteren. AB Tasty verzamelt daarbij statistische informatie over het bezoekersverkeer. Het gaat om gebruiksgegevens (gebruikte browser, aantal bekeken pagina's, aantal bezoeken, volgorde van het bezoek, duur van het bezoek, interactieve handelingen zoals het vullen/leegmaken van een winkelmandje, registratie van het gebruik van afzonderlijke webpagina's (behalve bij de check-out en het registratieproces), enz. die anoniem worden geregistreerd en statistisch worden geanalyseerd. Conclusies over een specifieke persoon of een individuele aankoop zijn op geen enkel moment mogelijk. Daarnaast voert AB Tasty geolocatie uit (regionale gegevens over uw locatie) met behulp van uw IP-adres. Na de geolokalisatie, die onmiddellijk plaatsvindt wanneer u de site bezoekt, wordt uw IP-adres onmiddellijk gewist.

Om inhoud te tonen die beantwoordt aan uw interesses, wordt een gepersonaliseerd patroon gevormd. Dit patroon is gecodeerd en maakt het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon. Cookies worden opgeslagen voor het opslaan en herkennen van bezoekers van de pagina. Deze hebben een maximale duur van 13 maanden en worden daarna automatisch gewist.

Google ReCAPTCHA

Wij gebruiken "Google ReCAPTCHA" ("ReCAPTCHA") op onze website. De provider van ReCPATCHA is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of het invoeren van gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Daartoe analyseert ReCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker op de website landt. Voor de analyse evalueert ReCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De ReCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang, Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Wij hebben er een legitiem belang bij onze aanbiedigen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Meer informatie over Google ReCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en hier https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Sociale media

Gebruik van Facebook-plug-ins en de "f"-knop

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk www.facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Als u op onze website een website oproept die een dergelijke plug-in heeft, wordt de plug-in pas geactiveerd nadat u op de knop “Activeer Facebook” heeft geklikt. Pas nu is er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. De plug-in verschijnt nu op de website na melding aan uw browser (door op de geactiveerde "f"-knop te klikken). Dit vertelt de Facebook-server welke van onze websites u hebt bezocht. Als u al bent aangemeld als lid van Facebook, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, het plaatsen van een opmerking), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt. U kunt de functie op elk moment deactiveren door op de knop "Facebook deactiveren" te klikken.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op  https://www.facebook.com/policy.php.

Gebruik van Pinterest-plug-ins

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, VS (“Pinterest”). Wij gebruiken de "P"-knop op onze website.

Als u een webpagina op onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt er alleen een koppeling tussen uw computer en de Pinterest-servers tot stand gebracht als u deze plug-in hebt geactiveerd door op de knop "Pinterest activeren" te klikken. De plug-in wordt op de website weergegeven door een bericht aan uw browser. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke websites u van ons heeft bezocht, worden verzonden naar de Pinterest-server in de VS. Als u ook lid bent van Pinterest en bent ingelogd op Pinterest terwijl u de plug-in gebruikt, wordt de verzamelde informatie over uw websitebezoek gekoppeld aan uw Pinterest-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Pinterest-plug-ins, wordt de bijbehorende informatie over u verzameld en naar Pinterest verzonden en opgeslagen. U kunt de functie op elk moment deactiveren door op de knop "Pinterest deactiveren" te klikken.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest is beschikbaar op: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gebruik van Instagram-plug-ins

Op onze website gebruiken we zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Instagram-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel hebt of op het moment niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website rechtstreeks koppelen aan uw Instagram-account. Als u interactief met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Indien u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan uw Instagram-account, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Instagram-plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de scriptblokker "NoScript" (https://noscript.net/).

6. Plug-ins en Tools

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een Application Programming Interface (API). De aanbieder is Google Inc. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om het voor u gemakkelijker te maken om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven, zoals onze winkels, te vinden.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd, zodat ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen worden weergegeven en zodat Trusted Shops-producten na het plaatsen van een bestelling aan kopers kunnen worden aangeboden. Dit dient ter bescherming voor onze overwegend legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 f) AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijv. uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevatte en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven, na het afronden van een bestelling heeft besloten om Trusted Shops-producten te gebruiken of zich al heeft aangemeld voor het gebruik ervan. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

7. Juridische kennisgeving

Valmano GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie op haar website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd gewijzigd zijn. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan dan ook niet worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar met hyperlinks wordt verwezen.

Valmano GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een dergelijke link toegankelijk zijn. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de inhoud van welke aard dan ook op de door ons gelinkte pagina's. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de pagina's buiten ons domein en daarom niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud ervan.

Bovendien behoudt Valmano GmbH zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en structuur van de website van Valmano GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de duplicatie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen, is de voorafgaande toestemming van Valmano GmbH vereist.